کدخطا یا ارور کولر گازی اجنرال کاستی

کدخطا یا ارور کولر گازی اجنرال کاستی

کدخطا یا ارور کولر گازی اجنرال کاستی در مدل های ۳۰ و ۳۶ و۴۵ و۵۴ هزار

E00:خطای ارتباط(بین یونیت داخلی و کنترل از راه دور دستگاه)

E01:خطای ارتباط (بین یونیت داخلی و خارجی)

E02:باز بودن حسگر دمای اتاق

E03:اتصالی حسگر دمای اتاق

E04:باز بودن حسگر مبدل حرارتی داخلی

E05:اتصالی حسگر مبدل حرارتی داخلی

E06:بازبودن حسگر مبدل حرارتی خارجی

E07:اتصالی حسگر مبدل حرارتی خارجی

E08:خطای ارتباط با منبع تغذیه

E09:عملکرد کلید تعلیق

E0A:باز بودن حسگر دمای بیرونی

E0b:اتصالی حسگر دمای بیرونی

E0C:باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه

E0d:اتصالی حسگر دمای لوله تخلیه

E0E:فشار بالای غیرعادی

E0C:دمای لوله تخلیه غیرعادی

E11:مدل غیر عادی

E12:حالت غیر عادی فن داخلی

E13:سیگنال خارجی غیر عادی

E14: اخطار EEPROM خارجی غیر عادی

استعلام کنترل و خرید محصول